Stichting Harry Koolen

In 1995 is de Stichting Harry Koolen (SHK) opgericht, welke het behoud van het culturele erfgoed vam deze kunstschilder tot doel heeft, dit door de vorming, tentoonstelling en documentatie van een representatieve collectie van schilderijen en voorstellingen in andere technieken.
De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het verwerven in bruikleen, eigendom en / of bezit van kunstwerken van deze schilder alsmede correspondentie, notities, schetsen, literatuur en andere archivalia. Voorts zal door (mede)organisatie van tentoonstellingen en het verrichten van publicaties het bestaan van de collectie een grotere bekendheid gegeven worden.

Het bestuur bestaat uit twee personen uit de familie van de kunstschilder Harry Koolen, uit twee personen van de familie de familie Meuwissen-Jaspar - deze familie heeft een belangrijke collectie in bezit - en zolang er een relatie bestaat met het Bisschoppelijk Centrum Rolduc (BCR), waar een deel van de collectie is ondergebracht, een persoon van dit Centrum.
Momenteel wordt het bestuur gevormd door:
dhr. J.H.E.T. Meuwissen (voorzitter)
dhr. H.H. Koolen (secretaris, penningmeester)
mevr. J.C. Koolen
dhr. O.J.A.T. Meuwissen
dhr. J.L.J. Debets (algemeen directeur BCR)
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer: 41074189

Het dagelijks adres is:
H.H. Koolen
Slachthuisstraat 3
6041 CB  ROERMOND
tel. 0495 - 652380 (kantooruren)
tel. 0475 - 311547 (buiten kantooruren)

De Stichting had en heeft belangrijke ondersteuning van enkele adviseurs, die aan het BCR verbonden waren:
dhr. J.J. Stassen
dhr. J.A.A. Tonnaer
Beiden hebben ondermeer een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van een representatieve collectie die in Rolduc is tentoongesteld en waarvan een deel aldaar permanent aanwezig is.

Voorts wordt de Stichting geadviseerd door een communicatie-adviseur: H.F.C.M Mertens MPA van MPD Mertens Public Dialogue in Thorn, e-mail mertens.mpd@wxs.nl
Technische ondersteuning wordt geboden door de heer J. Janssen, Smidserweg 2 te Heerlen.

Een catalogus is verkrijgbaar, vormgegeven door Marco Koolen, kleinzoon van de schilder voor f 15,- (informatie bovengenoemd adres)